• Klient: MERCK
  • Lokace: Praha
  • Architekt: Architekti CCA, s.r.o.