Fresenius Kabi

  • Klient: Fresenius Kabi
  • Lokace: Bratislava
  • Architekt: Architekti CCA, s.r.o.