• Klient: Architekti CCA, s.r.o.
  • Lokace: Praha
  • Architekt: