Bristol Myers Squibb

  • Klient: Bristol Myers Squibb
  • Lokace: Praha
  • Architekt: Architekti CCA