Johnson & Johnson

  • Klient: Klient: Johnson & Johnson, s.r.o.
  • Lokace: Paha
  • Architekt: